Meniu
Prenumerata

penktadienis, spalio 22 d.


NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA
Talkininkai – palydovai ir robotai

Inovatyvumas ir modernumas – sąvokos, kuriomis jau galime apibūdinti ir valstybinį sektorių

Vienas iš inovatyvios veiklos viešajame sektoriuje pavyzdžių – valstybės ir ES fondų paramą Lietuvos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administruojanti Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA).

2020 m. ūkininkus, kaimo verslininkus ir kitus paramos gavėjus pasiekė beveik 1 mlrd. (963 377 284) eurų paramos. Tai antra didžiausia NMA istorijoje per metus išmokėta paramos suma. Didžiausią dalį NMA administruojamos paramos sudaro Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės. Paramos pagal KPP administravimas tęsiasi, tačiau jau dabar patvirtinta 87 proc. programai įgyvendinti skirtų paramos lėšų.

NMA taikomi modernūs veiklos procesai ir į pagalbą pasitelkiama naujausia įranga, tarp kurios – laukų stebėsena iš kosmose esančių palydovų, robotai, mobiliosios programėlės, naudojama ir KPP priemonėms, kurios skirtos ūkiams modernizuoti, partnerystei skatinti ir darbo vietoms kurti, įgyvendinti.

Galima išskirti šias KPP paramos priemones, kurios savo paskirtimi labiausiai prisideda prie modernumo ir inovatyvumo didinimo kaime:

„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. Padeda atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas, skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai švelninti skirtų technologijų taikymo. Šios priemonės įgyvendinimas prisideda prie biologinės įvairovės atkūrimo, išsaugojimo ir didinimo, palaikant arba atkuriant buveines ir skatinant aplinkai draugišką ūkininkavimą.

„Ūkio ir verslo plėtra“. Paramos ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ir Paramos investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti priemonės padeda ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims pradėti arba kurti ir plėtoti ne žemės ūkio veiklą liekant gyventi kaime. Šios priemonės kaimiškuose regionuose skatina plėstis mažas įmones, kurti darbo vietas, mažinti socialinę atskirtį.

„Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Pasinaudodami šia ES parama, kuri gali siekti iki 40 tūkst. eurų, ne vyresni kaip 40 metų bei profesinį ar aukštąjį žemės ūkio ar veterinarijos srities išsilavinimą turintys asmenys gali plėtoti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, diegti inovacines technologijas.

„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Priemonė padeda modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinę ir techninę bazę, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais. Pagal šią priemonę remiama žemės ūkio produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Paramai administruoti – šiuolaikinės priemonės

NMA administruojama KPP parama ne tik skatina ūkininkus ir jaunimą likti kaime, jį atnaujinti ir pertvarkyti bei savo ekonominėje veikloje diegti inovacijas. ES paramą administruojanti valstybės įstaiga ir pati sėkmingai diegia įvairias technologines naujoves.

Lietuva yra viena ES šalių iniciatorių, siekianti ES mastu taikyti laukų stebėsenos kosmoso palydovais sistemą ir taip atsisakyti didžiosios dalies patikrų vietoje.

„Įdiegus automatizuotą laukų nuolatinio stebėjimo informacinę sistemą (ALNSIS), ne tik sumažės kontrolės sąnaudos NMA ir administracinė našta ūkininkams, bet “, – atkreipia dėmesį NMA direktorius Aleksandras Muzikevičius.

ALNSIS reguliariai nuotoliniu būdu stebi ir vertina žemės ūkio veiklas deklaruotuose žemės ūkio plotuose, naudodama ES programos „Copernicus“ palydovinius duomenis, Lietuvos institucijų turimus ortofotografinius vaizdus, valstybės registruose esančius duomenis bei ūkininkų teikiamą informaciją per programėlę „NMA agro“.

NMA planuoja, kad KPP ir kitų paramos programų paraiškų administravimas bus atliekamas pagal EK parengtą „šviesoforo“ metodiką, kai paraiškos atitiktis paramos priemonės reikalavimams nustatoma automatiniu būdu, suteikiant deklaruotiems laukams atitinkamai žalią, geltoną ar raudoną spalvas.

Pastebėjus neatitikimų, ūkininkai būtų iš anksto informuojami apie prisiimtus įsipareigojimus, būtinus atlikti darbus, artėjantį nustatytos veiklos pabaigos terminą. ALNSIS naudojimas padės užtikrinti efektyvias, tikslines patikras, kuriomis bus orientuojamasi į rizikos grupes, o tikrieji ūkininkai bus tikrinami kur kas rečiau jau nuo 2022 m.

Patikroms optimizuoti ES paramos administratorius pasitelkia ir kitas šiuolaikines technologijas. NMA laukų matavimus jau dabar atlieka nuotoliniu būdu, vadovaudamasi aerofotografiniais ir palydoviniais vaizdais. 2020 m. tokiu būdu atlikta 97,6 proc. matavimų (2016 m. – 53 proc.).

Anksčiau siekdami patikrinti tam tikrų specifinių įsipareigojimų vykdymą (pavyzdžiui, pievų šienavimo, ganymo, pūdymo įdirbimo) NMA darbuotojai turėdavo vykti į laukus. 2020 m. pirmą kartą į laukus jie vyko išskirtiniais atvejais (25 proc.), kai auginamas pasėlis, pievų šienavimas ar ganymas, pūdymo įdirbimas negalėjo būti matomi remiantis palydoviniais vaizdais arba negavus nuotraukų per „NMA agro“.

NMA yra išsikėlusi tikslą dar labiau sumažinti patikrų skaičių ūkiuose, peržiūrėti ir atnaujinti patikrinimų atlikimo tvarkas su pagrindinėmis ūkininkus prižiūrinčiomis institucijomis, pavaldžiomis Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai.

Ši NMA iniciatyva sulaukė palaikymo. Pernai NMA pasirašė susitarimus su Valstybine augalininkystės tarnyba, Nacionaline žemės tarnyba ir VšĮ „Ekoagros“ dėl keitimosi informacija apie rizikingus pareiškėjus, kurių valdomuose ūkiuose nustatyti pažeidimai.

„Institucijų keitimasis duomenimis padeda specialistams patikras suplanuoti tikslingiau. Ūkiuose, kuriuose nustatoma neatitikimų ar pažeidimų, patikrų specialistai lankosi dažniau, o įsipareigojimų besilaikantys ūkininkai kontrolierių vizitų sulaukia rečiau“, – pabrėžia A. Muzikevičius.

Programėlė ūkininkams

Sparčiai populiarėja ir inovatyvi mobilioji programėlė „NMA agro“ – puikus įrankis, kai reikia pranešti apie įvykdytus įsipareigojimus pagal KPP ir kitų administruojamų programų reikalavimus. 2020 m. programėlės unikalių naudotojų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai – nuo 5000 iki 11 700, o pateiktų pranešimų su nuotraukomis apie įvykdytas veiklas skaičius išaugo keturis kartus – nuo 2200 iki 9200. Tai leido NMA 1000 deklaruotų pasėlių, renginių, investicinių projektų patikrinimų atlikti vadovaujantis pateiktomis nuotraukomis ir nevykstant į vietą.

„NMA agro“ programėlėje ūkininkai jau kurį laiką gali matyti savo deklaruotų laukų augmenijos sodrumo, augalų streso, natūralių spalvų žemės paviršiaus duomenis su spalvinių reikšmių paaiškinimu, kurie leidžia patikslinti tręšimo ir laistymo planus, tiksliau prognozuoti būsimą derliaus kiekį ir jo kokybę.

Programėlę patobulinus palydoviniai vaizdai atnaujinami kas 5 dienas (anksčiau kas mėnesį) ir sudaryta galimybė peržiūrėti istorinius duomenis pasirinkus norimą datą kalendoriuje. Taip pat ūkininkai gali matyti erozijos, šlapynių, „NATURA 2000“ teritorijas – tai padeda išvengti draudžiamų veiklų pagal šias KPP priemones tokiuose plotuose. Sudaryta galimybė naudojant programėlę fotografuoti ir pranešti informaciją kitoms institucijoms.

„Šiemet toliau skatinsime naudotis „NMA agro“ programėle. Informacija bus teikiama siunčiant fotonuotraukas su x ir y koordinatėmis (angl. geotag) tiesiogiai iš vietovės. 2021 m. remdamiesi palydoviniais vaizdais planuojame įvertinti, ar deklaruoti laukai nušienauti, nuganyti, ar juose dirbama žemė, pieva ar ariama žemė ir ar deklaruojami plotai nėra labai apleisti“, – apie naujoves pasakoja NMA direktorius.

2020 m. NMA atliko pakartotinę neatitikimų analizę, koncentruodamasi į labiausiai rizikingas pareiškėjų grupes, taip pat tobulino informacines sistemas taip, kad būtų galima atsisakyti itin smulkių neatitikimų neefektyvaus administravimo, automatizuoti, robotizuoti ir supaprastinti administravimo procesus. Be to, 2020 m. patobulinta avansinių ir galutinių plotų, kurie teikiami ŽŪM avansiniams ir galutiniams įkainiams apskaičiuoti, apskaičiavimo tvarka.

Robotas dirba greičiau ir pigiau

NMA – pirmoji valstybės įstaiga, 2017 m. įdarbinusi robotą (Robis NeMigA). Pradėjęs nuo vienos Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ kasmetinių prašymų administravimo, šiuo metu robotas administruoja keletą paramos priemonių ir atlieka kitus paramos administravimo darbus. „Robotizavimas leidžia ne tik padidinti KPP priemonių procesų efektyvumą ir operatyvumą, bet ir sumažinti administravimo kaštus“, – teigia NMA direktorius.

2020 m. buvo robotizuotas KPP paraiškų atmetimas dėl lėšų trūkumo, patobulintas užklausų „Sodrai“ formavimas, duomenų apie suteiktą valstybės ir de minimis pagalbą pateikimas į Konkurencijos tarybos prižiūrimą Suteiktos valstybės pagalbos registrą, pažeidimų nustatymas iš patikros aktų, bandos laikymo adreso nustatymas, pradėta robotizuoti teisių suteikimą naudotojams NMA informacinėse sistemose.

Robotizuoti procesai 2020 m. padėjo sutaupyti 283 darbo dienas. Robotui padedant 2020 m. iš viso sutaupytos 2075 darbo dienos. „ES paramos žemės ūkiui procesų optimizavimas ir automatizavimas padeda ne tik efektyviau administruoti ES paramą, bet ir ją sparčiau išmokėti“, – sako A. Muzikevičius.

Taigi, NMA kaip paramos administratoriaus naudojamos modernios priemonės padeda greičiau ir efektyviau panaudoti ES lėšas ūkiams modernizuoti ir kaimui atnaujinti. Taip šalies žemės ūkis gali lengviau prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos sąlygų, klimato kaitos ir aplinkosaugos reikalavimų.

2021 03 03 10:51
Spausdinti